Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke

 

Tietopankki

Etusivu :: Tietopankki :: Jätevesilaki

Hajajätevesiä koskeva lainsäädäntö

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön on tullut merkittäviä muutoksia kevään 2017 aikana. Muutokset ympäristönsuojelulaissa sekä uusi asetus tulivat voimaan 3.4.2017.

Aiemmin hajajätevesiasetuksella määrätyistä asioista on osa nostettu lain tasolle ympäristönsuojelulakiin. Ympäristönsuojelulaissa määrätään jatkossa mm. perustason puhdistusvaatimuksesta (kts. alapuolinen taulukko) ja sen toimeenpanosta, käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta sekä jätevesijärjestelmän selvityksestä ja suunnitelmasta. Suurimmat muutokset koskevat jätevesijärjestelmien uudistusten toteutusaikataulua.

Jatkossa siirtymäaikaan sidottu jätevesijärjestelmien uudistamistarve tulee olemaan voimassa vain luokitelluilla pohjavesialueilla sekä 100 metrin etäisyydellä vesilaissa määritetyn vesistön tai meren keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta (etäisyys mitataan jätevettä muodostavan rakennuksen seinään). Näillä alueilla järjestelmien on täytettävä perustason puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä.

Muilla alueilla perustason puhdistusvaatimus (tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä annettu tiukempi vaatimus) tulee noudatettavaksi, jos kiinteistöllä rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö. Vaatimus tulee myös noudatettavaksi, jos kyseessä on rakennuslupaa edellyttävä rakennuksen rakentamiseen rinnastettava korjaus- ja muutostyö.

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa perustason puhdistusvaatimusta ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat perusteltuja paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ympäristönsuojelumääräyksiä sovelletaan silloin, kun laissa säädetyt velvoitteet tulevat noudatettaviksi.

Ympäristönsuojelulain puhdistusvaatimukset kokonaistypelle ja –fosforille sekä veden sisältämän eloperäisen aineksen aiheuttamalle biologiselle hapenkulutukselle ovat korkeat (katso alla oleva taulukko). Lainsäädäntö ei kuitenkaan määrää millä menetelmällä tai laitteistoilla puhdistus tapahtuu, se päätetään jätevesijärjestelmän suunnittelun yhteydessä. Lue lisää jätevesien puhdistuksen vaihtoehdoista Jätevesiopas-sivustolla. 

 TyppiFosforiBiologinen hapenkulutus
Puhdistustulos prosessin jälkeen vähintään, verrattuna puhdistamattomaan jäteveteen30 %70 %80 %
Puhdistusprosessin läpi pääsevä kuormitus enintään, per asukas per vuorokausi9,8 g0,66 g10 g

 

 


På svenska


 

Lisätietoa:

Hajajätevesiasetus 157/2017 (finlex.fi)

Asetuksen perustelumuistio (luonnos) (ymparisto.fi)

Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (finlex.fi) ja muutos 19/2017 (finlex.fi)

Opas haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn hyvistä käytännöistä: Haja-asutuksen jätevedet - Lainsäädäntö ja käytännöt ( YO 2017)

logo

Jätevesiopas-esite

Hajajätevesiselvitys, selvitysmiehen ehdotukset toimeenpanon parantamiseksi (Lauri Tarasti 2009)

Ympäristöministeriön hajajätevesityöryhmän loppuraportti (2010)

Ympäristövaliokunnan mietintö 13.12.2016